BSS BURSA SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA MÜŞTERİ/TEDARİKÇİ/DİĞER KİŞİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ

İşbu ‘Aydınlatma Metni’ kapsamında kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK’) uyarınca veri sorumlusu olarak BSS Bursa Süspansiyon Sistemleri San. Tic. A.Ş tarafından 6698 sayılı Kanuna ve sair mevzuata uygun şekilde işlenebilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz ,6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesinde yer alan ‘kanunlarda açıkça öngörülmesi’, ‘bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’ ,‘veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ‘, ‘ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması’ ; Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz aynı kanunun 6. maddesi kapsamında kanunda öngörülen hallerin mevcut olması ve açık rıza alınması şartına bağlı olduğu durumda ise tarafınızca ‘açık rıza’ verilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilmektedir.

Yukarıda belirtilen hukuki sebepler kapsamında kişisel verileriniz; elektronik, mobil veya fiziki ortamlarda gerçekleştirilen sözlü veya yazılı görüşmeler, bilgi /belge aktarımı, dokümantasyon, sistem, elektronik posta ve güvenlik kamerası çekimi aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla toplanabilmektedir.

BSS BURSA SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş bünyesinde montaj-Ambar, Üretim, Montaj, Fabrika kuzey bahçesi (test bölümü, hurdalıklar, teknik hizmetler- kabin montaj, fabrika doğu bahçesi, kuzey giyotin kapı, fabrika güney bahçesi, fabrika batı bahçesi, sevkiyat amiri ofisi, 1. Kat yangın merdiveni yönünden yemekhane girişi, idari bina girişi, sevkiyat ambarı, fabrika güney giyotin kapısı- sevkiyat amiri ofisi, üretim hattı, çay-dinlenme odası, malzeme giriş kabul kontrol bölümü- sevkiyat ambarı, yemekhane, fabrika güney bahçesi- otopark- güvenlik kabini, fabrika güney doğu bahçesi sağ giriş kapısı, kompresör dairesi, server odası kapısı, yeniden işlem odası, üretim konfeksiyon- vulkanizasyon, fabrika batı bahçesi, üretim (katlı körük- kabin körüğü vulkanizasyon), idari bina girişi, fabrika güney bahçesi- otopark- güvenlik kabini, kazan dairesi bölümlerinde 31 adet güvenlik kamerası vasıtası ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında güvenliğin sağlanması, olası bir uyuşmazlığın ya da sorunun çözümü amacıyla görüntü kaydı ve belirli süreli muhafazası yapılmakta ve işbu kayıt işlemi şirketimizce bu konuda yetkilendirilmiş birimimiz tarafından denetlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen yöntem ve hukuki sebepler ile toplanan kişisel verileriniz BSS Bursa Süspansiyon Sistemleri San. Tic. A.Ş tarafından;

Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilmektedir.
 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

BSS Bursa Süspansiyon Sistemleri San. Tic. A.Ş tarafından kişisel verileriniz mevzuatta öngörülen süreyle saklanmaktadır. Mevzuatta süre belirtilmeyen durumlarda kişisel verileriniz bu verilerin şirketin kamuya karşı yükümlülükleri göz önünde bulundurularak kamusal taleplerin gelebileceği sürelerin sonuna kadar saklanmaktadır.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE 3. KİŞİLERLE PAYLAŞIMI

Toplanan kişisel verileriniz ; 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddeleri uyarınca BSS Bursa Süspansiyon Sistemleri San. Tic. AŞ’nin çalışanlara ilişkin özlük dosyası oluşturması, cari kart oluşturması , iş ilişkisi ve şirket faaliyetleri için gerekli olması ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerinin yerine getirmesi amaçları doğrultusunda BSS Bursa Süspansiyon Sistemleri San. Tic. AŞ’nin şirket faaliyetlerini yürütmek adına hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı firmalar, danışmanlık firmaları, bankalar ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar olmak üzere yurtiçinde 3. kişilere aktarılabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz ,somut durum ve şartlar uyarınca gerekli olması durumunda yukarıdaki sebeplerle, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkeler veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelerle sınırlı olmak kaydıyla ve Kanun’un 9. Maddesinde öngörülen düzenlemelere riayet edilerek yurtdışına aktarılabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

İşbu aydınlatma metninde kişisel verilerin saklanmasına ilişkin belirtilen sürelerin sona ermesiyle kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesi uyarınca silinmektedir, yok edilmektedir veya anonim hale getirilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi olarak KVKK 11. maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin başvurularınızı kimlik tespit edecek bilgi ve belgelerle, aşağıda belirtilen iletişim kanalları aracılığıyla BSS Bursa Süspansiyon Sistemleri San. Tic. A.Ş’ ye iletmeniz gerekmektedir. Başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, BSS Bursa Süspansiyon Sistemleri San. Tic. A.Ş tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

İletişim Kanalları

Kep Adresi : bssbursasuspansiyon@hs03.kep.tr

İkametgah Adresi : Minareliçavuş OSB Mahallesi, Sedir Cd. No.7, 16140 Nilüfer/Bursa