KVKK General information

BSS BURSA SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Hukukun üstünlüğü ilkesini ve İnsan Haklarına saygılı bir yönetim sistemini benimsemiş olan BSS Bursa Süspansiyon Sistemleri San. Tic. A.Ş, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal mevzuat kapsamında sorumluluklarının bilincinde olup; bu doğrultuda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca veri sorumlusu olarak işbu kanun kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

KİŞİSEL VERİ KAVRAMI
07.04.2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3/1- ( d ) maddesinde kişisel veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.
Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı anayasal bir haktır. 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Özel hayatın gizliliği başlıklı 20. Maddesinde:
‘Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz (Üçüncü cümle mülga: 3/10/2001-4709/5 md. ).

( Ek fıkra: 07/05/2010-5982/2 md. ) Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” denilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ilgili maddesine ek olarak kanun koyucu kişisel verilerin korunması hakkında düzenlemeler yapmış; bu hususta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunma Kanunu 07.04.2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
6698 sayılı Kanun uyarınca kişisel verilerin işlenmesi: ‘Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi’ ifade etmektedir.
Kişisel verilerin işlenmesi işbu Kanunun 5. maddesinde sayılan hallerden en az birinin bulunması durumunda mümkündür. Buna göre;

 •  İlgili kişinin açık rızasının varlığı,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temek hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinden birinin varlığı durumunda ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesi mümkün bulunmaktadır

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE BENİMSENEN İLKELER
BSS Bursa Süspansiyon Sistemleri San. Tic. A.Ş tarafından kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca;
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleri çerçevesinde işlenebilmektedir.

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Veri sorumlusu olarak BSS Bursa Süspansiyon Sistemleri San. Tic. A.Ş,6698 sayılı Kanun’un 10. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin elde edilmesi sırasında bizzat veya yetkilendirdiği kişi aracılığıyla aşağıdaki bilgileri ilgili kişiye sağlamakla yükümlüdür:

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • 11. maddede sayılan diğer hakları.

Yasal mevzuatta belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda veri sorumlusu BSS Bursa Süspansiyon Sistemleri San. Tic. A.Ş tarafından hazırlanan aydınlatma metinlerine buradan ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI, SAKLANMASI VE İMHASI
BSS Bursa Süspansiyon Sistemleri San. Tic. A.Ş kişisel verilerinizin güvenliği konusunda hassasiyet göstermekte; bu konuda gerekli tedbirleri almaktadır.

BSS Bursa Süspansiyon Sistemleri San. Tic. A.Ş 6698 sayılı Kanun’un veri güvenliğine ilişkin 12. maddesi uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

BSS Bursa Süspansiyon Sistemleri San. Tic. A.Ş tarafından kişisel verileriniz mevzuatta öngörülen süreyle saklanmaktadır. Mevzuatta süre belirtilmeyen durumlarda kişisel verileriniz bu verilerin şirketin kamuya karşı yükümlülükleri göz önünde bulundurularak kamusal taleplerin gelebileceği sürelerin sonuna kadar saklanmaktadır.
Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde bu veriler, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu BSS Bursa Süspansiyon Sistemleri San. Tic. A.Ş tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hâle getirilmektedir.
Bu hususta BSS Bursa Süspansiyon Sistemleri San. Tic. A.Ş Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na buradan ulaşabilirsiniz.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Kişisel veri sahibi olarak KVKK 11. maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin başvurularınızı kimlik tespit edecek bilgi ve belgelerle, aşağıda belirtilen iletişim kanalları aracılığıyla BSS Bursa Süspansiyon Sistemleri San. Tic. A.Ş’ ye iletmeniz gerekmektedir. Başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, BSS Bursa Süspansiyon Sistemleri San. Tic. A.Ş tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
İletişim Kanalları
Kep Adresi : bssbursasuspansiyon@hs03.kep.tr
İkametgah Adresi : Minareliçavuş OSB Mahallesi, Sedir Cd. No.7, 16140 Nilüfer/Bursa

(Veri sahibi olarak haklarınız BSS Bursa Süspansiyon Sistemleri San. Tic. A.Ş tarafından hazırlanan Aydınlatma Metinlerinde de mevcuttur.)

SON OLARAK;

6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel veri işleme amacı, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, işbu verilerin hangi amaçla kimlere aktarıldığı hususlarının güncel olması gerekmektedir.
Bu noktada kişisel veri envanter çalışmasında herhangi bir değişiklik olduğunda; BSS Bursa Süspansiyon Sistemleri San. Tic. A.Ş tarafından gerekli güncellemeler yapılacaktır.

Daha detaylı bilgi için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.